Regulamente

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A ALEGERILOR PENTRU FUNCŢIA DE RECTOR AL  UNIVERSITĂŢII „OVIDIUS“ DIN CONSTANŢA 

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII DE LICENŢĂ ÎN UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA ÎN SESIUNILE IULIE ŞI SEPTEMBRIE 2015

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 2015 ÎN UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

METODOLOGIE DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR – EXAMENE DE ABSOLVIRE, LICENŢĂ, DIPLOMĂ, SELECŢIE, DISERTAŢIE, ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA ÎN ANUL UNIVERSITAR

METODOLOGIE DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ŞI DE REPARTIZARE A GRANTURILOR DOCTORALE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2014/2015

PROCEDURA DE STABILIRE ŞI DISTRIBUIRE A SUBIECTELOR TIP GRILĂ PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, PENTRU SESIUNILE IULIE, SEPTEMBRIE 2014

PROCEDURA DE CORECTARE A TEZELOR TIP GRILĂ PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, PENTRU SESIUNILE IULIE, SEPTEMBRIE 2014

PROCEDURA DE STABILIRE, DISTRIBUIRE ȘI EVALUARE A SUBIECTELOR SCRISE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, PENTRU SESIUNILE IULIE, SEPTEMBRIE 2014

CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ UNIVERSITARĂ AL UNIVERSITĂŢII “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

CODUL UNIVERSITAR AL DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR STUDENŢILOR UNIVERSITĂŢII ”OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

REGULAMENTUL INTERN AL UNIVERSITĂŢII “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA DE ÎNTOCMIRE A PROCESELOR VERBALE DE ȘEDINȚĂ A CONSILIILOR FACULTĂŢILOR/DEPARTAMENTELOR DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII „OVIDIUS“ DIN CONSTANȚA

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII EDIŢIA 3 REVIZIA 2

METODOLOGIE DE EVALUARE SI STABILIRE A MENŢINERII CALITĂŢII DE TITULAR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT A CADRELOR DIDACTICE PENSIONABILE - actualizat 25.09.2014

METODOLOGIA DE SELECTARE ŞI NUMIRE A DECANILOR FACULTĂŢILOR DIN UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

NORME METODOLOGICE PENTRU ALEGEREA STRUCTURILOR DE CONDUCERE ŞI OCUPAREA FUNCŢIILOR DE CONDUCERE ÎN CADRUL IOSUD-UOC

PROCEDURĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR IN CADRUL UNIVERSITĂŢII ”OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

PROCEDURA DE EVALUARE COLEGIALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC

REGULAMENTUL ACCESULUI LA INFORMAŢIA PUBLICĂ ÎN UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

REGULAMENT ȘI PROCEDURĂ PRIVIND ACORDAREA TITLURILOR ONORIFICE

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A ALEGERILOR LA NIVELUL SENATULUI UNIVERSITĂȚII „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

PROCEDURĂ privind TRANSFERUL STUDENŢILOR la UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

REGULAMENT PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE ŞI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

REGULAMENTUL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

REGULAMENT CADRU DE APLICARE A SISTEMULUI DE CREDITE TRANSFERABILE

REGULAMENT DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE ŞI DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ (CCL)

REGULAMENT DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR ŞI COMPETENŢELOR STUDENŢILOR

REGULAMENT PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ANUALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE

REGULAMENT PRIVIND EVALUAREA PERIODICĂ A CALITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE A OVIDIUS UNIVERSITY PRESS

REGULAMENT PRIVIND INIŢIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII ÎN UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIBLIOTECII UNIVERSITĂŢII „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIROULUI DE RELAŢII PUBLICE DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI EDITORIAL, CARTE UNIVERSITARĂ ŞI RELAŢII PUBLICE

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCŢIONAREA CĂMINELOR SI CANTINELOR STUDENŢESTI - actualizat 25.09.2014

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CENTRULUI DE CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ ŞI PROFESIONALĂ

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI DE ETICĂ A UNIVERSITĂŢII „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNIVERSITATII OVIDIUS DIN CONSTANŢA

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DIRECŢIEI RESURSE ECONOMICE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DIRECŢIEI RESURSE UMANE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI JURIDIC ŞI CONTENCIOS din cadrul UNIVERSITĂŢII „OVIDIUS” din CONSTANŢA

REGULAMENT PROPRIU PRIVIND ORGANIZAREA, DESFĂŞURAREA ŞI NORMAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE LA FORMELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ ÎN UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA | ANEXE

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE BURSE ŞI ALTE FORME DE SPRIJIN MATERIAL

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT PENTRU PERSONALUL DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR DIN UOC

REGULAMENT PRIVIND AFIŞAJUL ÎN UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

REGULAMENT DE RECUNOAŞTERE A PERIOADELOR DE STUDII SAU DE PLASAMENT EFECTUATE ÎN CADRUL MOBILITĂŢILOR ERASMUS

GHID PRIVIND ORGANIZAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI DE MASTERAT | CONŢINUTUL CAIETULUI DE PRACTICĂ | CONVENŢIE-CADRU PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ | PORTOFOLIU DE PRACTICĂ

REGULAMENT DE ELABORARE A STATELOR DE FUNCŢII | ANEXA

REGULAMENT DE ELABORARE, REVIZUIRE SI APROBARE A PLANURILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT | ANEXA

REGULAMENT PRIVIND MOBILITATEA STUDENŢILOR, A PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR, DE CERCETARE ŞI A PERSONALULUI NEDIDACTIC CARE PARTICIPĂ LA PROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII – PROGRAMUL SECTORIAL ERASMUS | ANEXA

METODOLOGIE PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT UNIVERSITAR PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII ÎN DEPARTAMENTUL SECRETARIAT

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CENTRULUI DE EXCELENŢĂ PENTRU STUDENŢI

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE şi FUNCŢIONARE a SENATULUI UNIVERSITĂŢII „OVIDIUS” din CONSTANŢA

PROCEDURA PRIVIND COMPLETAREA ȘI PĂSTRAREA CATALOAGELOR DE EXAMENE/COLOCVII

PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA ȘI PĂSTRAREA REGISTRULUI MATRICOL

REGULAMENTUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA | ANEXE

PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CATRE STUDENTI

METODOLOGIE DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ŞI DE REPARTIZARE A GRANTURILOR DOCTORALE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2014/2015

 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIROULUI DE MARKETING UNIVERSITAR DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII ”OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

METODOLOGIA PRIVIND OCUPAREA SI SALARIZAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE, TEMPORAR VACANTE SAU REZERVATE DIN STATELE DE FUNCŢII ALE DEPARTAMENTELOR DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA PRIN PLATA CU ORA/CUMUL LA LICENȚĂ ȘI MASTER, FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITĂŢII C.E.A.C.

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DACIS

REGULAMENT PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU TRANSPORTUL PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC DE LA DOMICILIU LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI RETUR

METODOLOGIE DE SELECȚIE ŞI IERARHIZARE A PERFORMANŢELOR CADRELOR DIDACTICE ÎN FUNCŢIE DE ARTICOLELE PUBLICATE ÎN REVISTE ISI SAU ECHIVALENT