Facultatea de Istorie și Științe Politice

Aleea Universităţii, nr. 1, Constanţa, 900697
Telefon/Fax: 0241-671448

http://isp.univ-ovidius.ro

istorie@univ-ovidius.ro

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice asigură pregătire teoretică şi practică în domenii precum Istorie, Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. În acest sens, pe lângă pregătirea adecvată a cadrelor didactice, Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice oferă un consistent suport informaţional, prin bibliotecile proprii şi prin accesul la baze de date interne şi internaţionale şi sprijină participarea studenţilor şi masteranzilor la activităţi didactice din diverse ţări europene, în cadrul unor programe specifice.

Toate programele de licenţă şi masterat ale FISP sunt acreditate, cel mai recent fiind programul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, în 2012. La începutul anului 2013 FISP a fost evaluată de o comisie din partea Asociaţiei Europene a Universităţilor, care a apreciat calitatea corpului profesoral, a studenţilor şi a activităţii didactice şi de cercetare

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice are o excelentă colaborare cu reprezentanţe diplomatice, precum Consulatul General al Republicii Turcia la Constanţa, în direcţia dezvoltării raporturilor culturale dintre cele două ţări. FISP a încheiat acorduri de parteneriat şi de colaborare cu instituţii de educaţie, de cercetare şi organizaţii non-guvernamentale din România şi străinătate (Institutul de Istorie N.Iorga” al Academiei Române, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Muzeul Militar „Regele Ferdinand I”, filiala Constanţa, Asociaţia Română pentru Studii Baltice şi Nordice, Uniunea Democrată a Turco-Tătarilor Musulmani din România, Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Republica Moldova, Facultatea de Istorie şi Etno-Pedagogie, Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Republica Moldova).

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice şi-a făcut un titlu de onoare din a colabora, în procesul didactic şi de cercetare, cu personalităţi recunoscute ale istoriografiei şi politologiei româneşti contemporane, provenind de la instituţii academice de mare prestigiu (Institutul de Istorie „N. Iorga” din Bucureşti, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca) sau instituţii de învăţământ (Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, printre altele).

În cadrul facultăţii îşi desfăşoară activitatea Centrul de Studii Eurasiatice care editează, din anul 2005, „Revista Română de Studii Eurasiatice” (recunoscută internaţional prin indexarea în baze de date precum EBSCO, CEEOL şi IndexCOPERNICUS) şi a reuşit să obţină, în scurtul timp derulat de la acreditare, colaborări generoase cu parteneri europeni şi asiatici (Republica Populară Chineză, Republica Socialistă Vietnam, Japonia, Turcia, Republica Azerbaidjan, Turkmenistan, Bulgaria). De asemenea, FISP editează încă 3 reviste: „Analele Universităţii „Ovidius” din Constanţa, seria Istorie” – din 2003,  „Analele Universităţii „Ovidius” din Constanţa, seria Ştiinţe Politice” – din 2012, „Historical Yearbook”, în parteneriat cu Institutul de Istorie „N.Iorga” al Academiei Române şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa. Toate cele trei reviste sunt indexate în CEEOL, bază de date internaţională.

Facultatea promovează participarea tot mai intensă a studenţilor şi masteranzilor la programe de mobilităţi europene (în special ERASMUS) în ţări precum Franţa, Austria, Portugalia, Italia, Spania, Turcia, Germania; în sens invers, studenţi din state europene (Franţa, Turcia, Bulgaria, Albania, Macedonia, Republica Moldova, Ucraina) au desfăşurat stagii de mobilitate, în cadrul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice.

Oferta educațională

NIVEL LICENŢĂ

Domenii de studiu:

Istorie, Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Programe de studiu:

ISTORIE, durată de şcolarizare 3 ani (180 de credite), program acreditat

ŞTIINŢE POLITICE, durată de şcolarizare 3 ani (180 de credite), program acreditat

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE, durată de şcolarizare 3 ani (180 de credite), program acreditat

NIVEL MASTERAT

Domeniu de studiu:

Istorie

Programe de masterat:

ANTROPOLOGIE ŞI ISTORIE EUROPEANĂ, durată de şcolarizare 2 ani (120 de credite), program acreditat

RELAŢII INTERNAŢIONALE ÎN SECOLELE XIX-XXI. ISTORIE ŞI DIPLOMAŢIE, durată de şcolarizare 2 ani (120 de credite), program acreditat

Info admitere: click AICI