Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă

B-dul Mamaia Nr.124
Telefon: 0241 606 405

http://idifr.univ-ovidius.ro

id-ifr@univ-ovidius.ro

Învăţământul la Distanţă (ID) şi Învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR) sunt organizate ca alternative la forma învăţământului tradiţional şi reprezintă forme moderne de educaţie prin care se asigură posibilităţi de formare iniţială, perfecţionare sau conversie profesională pentru categorii largi de candidaţi, fără întreruperea activităţii lor profesionale.
 
Astfel, Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CID-IFR) are drept obiectiv principal formarea universitară a absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat, prin programe de studii finalizate cu examene de licenţă. La acestea se pot adăuga şi programe de nivel postuniversitar (masterat, studii aprofundate), programe de formare continuă pentru specialiştii cu studii superioare integraţi în activitatea profesională şi programe de reconversie profesională, inclusiv de nivel postliceal, derulate prin activităţile specifice învăţământului la distanţă şi ale învăţământului cu frecvenţă redusă.
 
Dezvoltările recente din domeniul tehnologiilor informaţionale şi ale comunicaţiilor au produs o schimbare esenţială atât în planul necesităţilor de dobândire a cunoştinţelor şi capacităţii de a răspunde acestora, cât şi în modul în care sunt oferite programele de studiu în cadrul universităţii. Principala modificare se referă la oferta de învăţământ centrată pe nevoile studentului, plasat în centrul procesului de învăţământ şi pe integrarea tehnologică a resurselor de învăţământ distribuite. Din acest punct de vedere, Învăţământul la Distanţă (ID) se concentrează mai mult pe modul în care studentul învaţă şi mai puţin asupra locului în care acesta studiază.
 
Învăţământul la Distanţă (ID) implică utilizarea unei game largi de tehnologii de învăţământ: materiale de studiu tipărite, tehnici audio şi video interactive, multimedia, tehnologii de învăţare mediate de calculator sau reţele de calculatoare, etc. Prin natura sa, ID este o formă flexibilă de educaţie, întrucât oferă studenţilor posibilitatea de a opta asupra locului şi timpului în care aceştia doresc să se instruiască.
 
Învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR) reprezintă o formă integrată de învăţământ, specifică specializărilor cu un număr mare de ore aplicative (laboratoare, proiect, practică) având caracteristici comune atât cu sistemul tradiţional cât şi cu sistemul de învăţământ la distanţă, ce se adresează persoanelor care nu se pot încadra în orarul de învăţământ al cursurilor de zi.
 
Oferta educaţională
 
Diplomele şi certificatele sunt echivalente celor obţinute în învăţământul de zi.
Admiterea la formele de învăţământ ID-IFR, pentru programele finalizate prin diplomă de licenţă se desfăşoară la Facultăţile care organizează aceleaşi specializări autorizate/acreditate la forma de învăţământ de zi, în condiţii similare cu admiterea la învăţământul de zi, pe baza cifrei de şcolarizare aprobată de Senat, în regim cu taxă.
 
În prezent sunt acreditate:
 
La forma de învăţământ ID patru specializări din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice:
- Afaceri Internaţionale (AI);
- Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (ECTS);
- Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG);
- Finanţe şi Bănci (FB).
 
La forma de învăţământ IFR şapte specializări din cinci facultăţi:
- Facultatea de Litere: Limbă şi Literatură Română - Limbă şi Literatură B (engleză/italiană);
- Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: Educaţie Fizică şi Sportivă (EFS);
- Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă: Autovehicule Rutiere (AR) şi Inginerie Economică în Domeniul Mecanic (IEDM);
- Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole: Agricultură;
- Facultatea de Drept, Ştiinţe Administrative şi Sociologie: Drept şi Administraţie Publică.