Formalități pentru susținerea publică a tezelor

 Doctorandului care a finalizat studii universitare de doctorat in cadrul scolii doctorale si care a primit aviz favorabil din partea conducatorului de doctorat si al comisiei de indrumare, in vederea organizarii sedintei pentru sustinerea publica a tezelor de doctorat, urmeaza formalitatile de sustinere, prin depunerea dosarul la Biroul doctorate in vederea inregistrarii acestuia la registratura UOC, astfel :

A. Dosarul doctorandului eliberat de secretariatul pentru studii doctorale, pe baza fisei de lichidare. Secretariatul pentru studii doctorale se afla in sediul UOC din Bd. Mamaia 124, sala P2 (langa rectorat):

- pentru scoala doctorala de stiinte umaniste si cea de teologie, persoana de contact Odor Mariana (mary_odor@yahoo.com), tel 0241 606400 int.500 ;

- pentru scoala doctorala de stiinte aplicate si cea de medicina, persoana de contact Braescu Dana (dbraescu@univ-ovidius.ro), tel 0241 606400 int.500.

 

B. Acest dosar se completeaza de catre doctorand la depunerea acestuia la secretariatul ISD, aflat in sediul din Bd.Mamaia 124 sala P2 (langa rectorat), persoana de contact Budur Elena, ebudur@univ-ovidius.ro, 0241 606457, cu urmatoarele :

1. Cererea (formular-tip) doctorandului privind aprobarea pentru sustinerea publica a tezei de doctorat, avizata de conducatorul de doctorat ;

2. Propunerea conducatorului de doctorat (formular-tip) privind componenta comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat;

3. Curriculum vitae, semnate de studentul-doctorand, in 2 exemplare

4. Lista de lucrări stiintifice publicate, semnate de studentul-doctorand, in 2 exemplare;

5. Avizul comisiei de indrumare (model-tip) incheiat cu ocazia presustinerii tezei de doctorat de catre doctorand, in prezenta conducatorului de doctorat si a comisiei de indrumare, prin care acestia isi exprima acordul privind sustinerea publica a tezei de doctorat ;

6. Declaratia de asumare a raspunderii (model-tip) doctorandului si conducatorului de doctorat cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului tezei de doctorat, precum şi a respectării standardelor de calitate şi de etică profesională;

7. Referatul profesorului coordonator, semnat de acesta, in 2 exemplare ;

8. Chitanta/Ordinul de plata taxei pentru sustinerea publica a tezei de doctorat, in cuantum de 2500 lei (la oricare casierie din universitate sau prin ordin de plată, de la orice bancă, în contul Universităţii Ovidius din Constanta deschis la Trezoreria Constanta, cu codul IBAN RO22TREZ231504601X000611; Codul fiscal al UOC: 4301332. Pe ordinul de plata se va preciza numele candidatului, precum şi menţiunea „Taxă sustinere teza doctorat, domeniul de doctorat……”.).

Ulterior aprobariidocumentelor de mai sus de catre conducerea universitatii, doctorandul va ridica de la registratura universitatii invitatiile pentru referentii numiti prin decizia rectorului, pe care le vor transmite impreuna cu un exemplar al tezei de doctorat referentilor.

Organizarea sustinerii publice a tezei de doctorat poate fi demarată de secretariatul ISD  numai după ce au fost primite toate referatele de apreciere ale referentilor.

Doctorandul comunică cu cel putin 10 zile inainte la secretariatul ISD propunerea comisiei de doctorat cu privire la data, ora si locul pentru desfăsurarea sedintei de sustinere publică a tezei.

*

Cu cel putin 10 zile inaintea datei aprobate pentru sustinerea publica a tezei, doctorandul va transmite secretariatul ISD :

- in format tiparit : Teza de doctorat in 2 exemplare , Rezumatul tezei in limba romana, in 2 exemplare (legat cu spirala, in format A4 sau A5, de max.30 file) si Rezumatul tezei in limba engleza, in 2 exemplare (legat cu spirala, in format A4 sau A5, de max.30 file) ,

- in format electronic (.pdf) : rezumatul tezei in limba romana si rezumatul tezei in limba engleza, transmise prin email la ebudur@univ-ovidius.ro.

            Rezumatul tezei, redactat in limba romana, respectiv cel in limba engleza vor contine: cuprinsul integral al tezei, cuvinte-cheie, si la final bibliografia selectiva.

*

Sustinerea publică a tezei de doctorat are loc numai in prezenta presedintele comisiei de doctorat, a conducătorului de doctorat si a cel putin 2 dintre referentii oficiali.

In cazul in care un referent nu poate participa la sustinerea publică a tezei de doctorat, acesta trebuie să trimită biroului doctorate, înainte de data programata pentru sustinerea publică a tezei, o declaratie (scrisă) în care comunică neparticiparea la sedinta de sustinere a tezei si calificativul pe care îl acordă tezei de doctorat a doctorandului.

Nota:

- Lista de lucrari stiintifice trebuie sa contina cel putin 2 articole din tema tezei de doctorat, publicate in reviste cotate/edituri recunoscute de CNCSIS. La aceasta lista se vor anexa copii-xerox pentru fiecare articol : coperta, cuprins integral si paginile cu articolul.

 

- Formularele/modelele necesare se gasesc pe site-ul UOC http://www.univ-ovidius.ro/studii-doctorale-detalii/formulare